ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวและแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


About us (เกี่ยวกับเรา)

 

 

กรีนแทรเวลไทยแลนด์ บริการทัวร์ดีๆโดย บริษัท ราโมเวิร์ล จำกัดสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ 

 


บริการของเรา

กรีนแทรเวลไทยแลนด์ เป็นผู้ให้บริการทัวร์ที่เน้นการสร้างความสุข ให้กับท่านในวันหยุดพักผ่อน 


บริการของเรามีจุดตั้งต้นจากประสบการณ์การเดินทางทั้งส่วนตัวและทำงานที่ต้องร่วมทางกับคนแปลกหน้าที่มีรูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างจากเรา ซึ่งส่งผลให้ความรื่นรมย์และประสบการณ์ในการเดินทางของเราลดลง เราจึงมุ่งเน้นให้บริการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มส่วนต้ว เฉพาะเพื่อนฝูงและครอบครัวตั้งแต่  3  คนขึ้นไป เพื่อให้ท่านสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ และมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆส่วนตัวกับเพื่อนและครอบครัวของท่าน

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบสบายๆ  โปรแกรมไม่แน่น เที่ยวแบบไม่เหนื่อย เพื่อให้วันหยุดของท่านเป็นการพักผ่อนที่มีความสุขอย่างแท้จริง

เรามีไกด์ผู้ชำนาญคอยให้บริการข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

หมายเหตุ

-บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่บรืษัทตั้งไว้ โดยบริษัทจะคืนค่ามัดจำเต็มจำนวนที่เรียกเก็บไว้   ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ประกาศยกเลิกการเดินทาง (หากบริษัทได้ดำเนินการด้านเอกสารการเดินทางให้แก่ท่านแล้ว เช่น visa เข้าประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ตามความเป็นจริง) 

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมนี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่บริษัทไม่สามารถพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมได้ เช่น จากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า,  ความผิดพลาดจากสายการบินหรือการจราจร โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอื่นๆที่ให้บริการในการเดินทาง, ภัยธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัยทางการเมือง  หรือเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ,  การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ

-ราคานี้คิดตามราคาค่าตั๋วเครื่องบินตามปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขี้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามความเป็นจริง

-ในกรณีที่ราคาค่าบริการเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการันตีชำระล่วงหน้าก่อนออกตั๋วเต็มจำนวน ซึ่งเมื่อจองแล้วและต้องการยกเลิกภายหลังจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นและเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วหรือค่าบริการได้

-หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์จากบริการหรือโปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง

-ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทจัดบริการการท่องเที่ยวดังกล่าวสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

-เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว

 

นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่ทำธุรกรรมซื้อบริการกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

1.บริษัทฯได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย 

2.บริษัทฯได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.บริษัทฯได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส  และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ Avira Virus Scan โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์ 

4.บริษัทฯได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

5.บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูล  และซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้    Cloud Storage ที่มีระบบการเข้ารหัสแบบ AES-256 bit encryption และ two-step verification ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ, ใช้งานในทุกวงการทั่วโลก 

6.ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ที่ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคง, ปลอดภัยของระบบ ที่ info@greentravelthailand.com หรือ โทร 02 7328022 ได้ในวัน และเวลาทำการ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

www.greentravelthailand.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.greentravelthailand.com 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.greentravelthailand.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเราโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถกด like ที่www.facebook.com/greentravelthailand105

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 

1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 

3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

4) ประเภทของการสืบค้น 

5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ

6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

www.greentravelthailand.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ"คุกกี้"(cookie)ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์   ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย"คุกกี้"นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

-  หมายเลขไอพี (IP Address)

-  ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

-  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

-  เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)

-  เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์   www.greentravelthailand.com    นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ  และข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา   และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราอาจเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้    เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล  และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้า  และเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ 

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 

3..การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.greentravelthailand.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนา  และดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ  ในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.greentravelthailand.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา    องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com  เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.greentravelthailand.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.greentravelthailand.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย


Policy เรื่องของ E-Mail

ขออนุญาตเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ

ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัท  เช่น   การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า   การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม 

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน 

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ, ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล, ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมาทันที และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน และจะดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯจะติดตามผลความคืบหน้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทาง ดังนี้

โทรศัพท์ 02 7308022

ไปรษณีย์ที่ 20 ซอยหัวหมาก 3, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240

email: info@greentravelthailand.com 


ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายังกรมการท่องเที่ยว เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 219 4010-7, email: webmaster@tourism.go.th