ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน กรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่าน ๆ ละ 64,000 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว "เดินทางสบาย ไปได้ทุกคน" 

 

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 66 กรุ๊ปส่วนตัว 4-5 ท่าน

- โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ท่านละ 64,000 บาท

- โปรแกรม 5 วัน 4 คืน ท่านละ 73,000 บาท

 

อัตราบริการรวม

- วีซ่า

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

- ที่พัก

- อาหาร

- รถนำเที่ยวส่วนตัว

- ไกด์(ภาษาอังกฤษ)

- ค่าเข้าชมสถาน

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

 

พาโร ซอง - ภูฏาน

พูนาคา ซอง - ภูฏาน

ภูฏาน

พาโร ซอง - ภูฏาน

เทศกาล เมือง พูนาคา

เมืองทิมพู - ภูฏาน

ร้านขายผ้า เมืองทิมพู - ภูฏาน

 
ทัวร์ภูฏาน