ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 6-7 ท่าน ๆ ละ 20,000 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน กรุ๊ปส่วนตัว

เที่ยวสบายๆ กับครอบครัวหรือเพื่อนๆ

 

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ไถหนาน

 

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว 

- ไกด์ไดรเวอร์ ภาษาอังกฤษ

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

บริการไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ทิปไกด์ไดรเวอร์

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

โปรแกรมเกาสง ไถหนาน

"ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์" 
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง