ทัวร์ไต้หวัน ไทเปกรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 6-7 ท่าน ๆ ละ 22,000 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซันมูนเลค กรุ๊ปส่วนตัว

เที่ยวช้าๆสบายๆกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ  

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซันมูนเลค กรุ๊ปส่วนตัว

 

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- ไกด์ภาษาไทย

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

บริการไม่รวม

- ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทเป ซันมูนเลค 

"โปรแกรมทัวร์เกาสง ไถหนาน" 
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป