ทัวร์ ศรีลังกา กรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 3-6 ท่าน ๆ ละ 25,000 บาท (เดินทาง ก.พ.-มี.ค.67 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

ทัวร์ ศรีลังกา กรุ๊ปส่วนตัว 

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ศรีลังกา

6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 3-6 ท่าน

ก.พ. - มี.ค. 67 ท่านละ 25,000 บาท

เม.ย. - ก.ย. 67 ท่านละ 26,500 บาท

 

บริการรวม

- วีซ่าและค่าดำเนินการ

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- ไกด์ภาษาอังกฤษ

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

บริการไม่รวม

- ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

"ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน"
ศรีลังกา