ทัวร์ ศรีลังกา กรุ๊ปส่วนตัว
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 3-6 ท่าน ๆ ละ 33,000 บาท

 

ทัวร์ ศรีลังกา กรุ๊ปส่วนตัว 

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ศรีลังกา

6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 3-6 ท่าน

ก.ย. - ต.ค. 67 ท่านละ 33,000 บาท

 

บริการรวม

- วีซ่าและค่าดำเนินการ

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- ไกด์ภาษาอังกฤษ

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

บริการไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

"ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน"
ศรีลังกา